Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji aktywnie współpracuje z przedstawicielami otoczenia społecznego i gospodarczego z województwa łódzkiego.

Rola podmiotów zewnętrznych polega na współudziale w określaniu efektów kształcenia oraz ocenie spójności koncepcji, programu i efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. Pozyskiwanie informacji od pracodawców następowało między innymi poprzez badania opinii przedstawicieli Klubu 500 Łódź (Stowarzyszanie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm z regionu łódzkiego), oraz kadry zarządzającej z koncernów międzynarodowych. Uzupełnieniem informacji płynących od stowarzyszonych z Wydziałem firm są regularne, bezpośrednie spotkania i dyskusje pracowników Wydziału z przedstawicielami pracodawców z regionu łódzkiego i okolic, wynikające z realizacji wspólnych projektów (np. Certyfikacja Menedżerów, projekt Diamentowej praktyki). Na kształt kierunku wpływa także strategia rozwoju regionu oraz informacje płynące z seminariów i konferencji, w których uczestniczą pracownicy Wydziału.

Specjaliści spoza PŁ uczestniczą także w procesie dydaktycznym prowadząc ze studentami zajęcia, nadzorując ich prace semestralne i dyplomowe. Współpraca z nimi jest bardzo wysoko oceniana przez studentów.

Współpraca Wydziału z podmiotami otoczenia gospodarczego nie opiera się na bezpośredniej współpracy dotyczącej kształcenia wspólnie z podmiotem zewnętrznym. Sformalizowana współpraca dotyczy realizacji praktyk dla najlepszych studentów Wydziału w ramach tzw. Diamentowej praktyki, której członkami są największe firmy z regionu łódzkiego, takie jak: ABB, Amcor, BSH, Corning, Dell, Infosys, Lumileds. W planach jest realizacja Praktyki Bursztynowej dla małych i średnich firm, które chcą zatrudniać studentów Wydziału. Współpraca ta zakłada ocenę procesu kształcenia przez firmy współpracujące z Wydziałem, co ma bezpośredni wpływ na wprowadzanie zmian w realizowanym programie. Narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest ankieta dla pracodawcy oceniająca praktykanta. Jej wyniki są analizowane przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, a wnioski przekazywane dla Komisji ds. Dydaktyki.

Wydział jest ośrodkiem aktywnie uczestniczącym w działaniach organizacji biznesowych i naukowych. Podnosi to poziom jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział i PŁ, daje możliwość uczestniczenia studentom w praktycznych działaniach biznesowych, np. w ramach prac kół naukowych. Współpraca z podmiotami gospodarczymi odbywa się w ramach Diamentowej praktyki i Klubu 500. Od ponad pięciu lat we współpracy z Klubem 500 oraz Urzędem Wojewódzkim realizowany jest projekt Certyfikacja Menedżerów Województwa Łódzkiego. Będzie on rozwijany w przyszłości w ramach nowej, szerszej formuły Akademii Liderów. W tej chwili trwają rozmowy nad rozszerzeniem liczby firm partycypujących w programie Diamentowej i zbudowaniem programu Bursztynowej praktyki. Zwiększa to znacząco szanse dla studentów Wydziału, a przede wszystkim kierunku ZIIP, do znalezienia satysfakcjonującej ich pracy.

Partner OIZ 0