Obowiązują Państwa następujące wytyczne:

1. Zapoznaj się z:

 

2. Szukasz promotora? Obszary tematyczne prac dyplomowych poniżej:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2019/2020 dla kierunku:

 

3. Znalazłeś promotora, przedstaw mu do podpisu poniższą kartę:

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ –  kartę wraz z podpisem promotora złóż w sekretariacie jednostki (w której jest zatrudniony promotor) do 22.12.2019r.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, w określonym terminie, zostaną przypisani automatycznie do promotora wyznaczonego przez Prodziekana. Student otrzyma wiadomość na pocztę politechniczną o przydzielonym promotorze.

 

4. Piszesz pracę

 

5. Napisałeś pracę, czas na formalności …

Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniami –patrz: załącznik-11a – złóż u swojego promotora.
Pozostałe dokumenty – patrz: załącznik 11b – w ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu należy złożyć w sekretariacie jednostki, w której pracuje Twój promotor.

UWAGA!

Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

 

6. Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z:

1. Prezentacji pracy w PowerPoincie

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej

3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy:

 

7. Oceny pracy dyplomowej

Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej

 

Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

  • Chcesz odebrać dyplom? – udaj się do Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29
  • Odbierz również z dziekanatu (pok 48a) oryginał: świadectwa maturalnego, dyplomu oraz suplementu (składane podczas rekrutacji)

Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem:

  • wolontariat,
  • działalność w kole naukowym,
  • reprezentowanie uczelni lub wydziału,
  • udział w konkursach i olimpiadach,
  • opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,
  • czynny udział w konferencjach naukowych.

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się z:

mgr Ewa Brola ewa.brola@p.lodz.pl

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowują prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.