Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zmiany na rynku pracy wymuszają na wszystkich jego uczestnikach szybkie dostosowanie się do nowych trendów, wymagań formalnych i oczekiwań zarówno pracodawców jak i pracowników. Dynamiczny rozwój otoczenia biznesu, technologii i potrzeb konsumentów powoduje, że tradycyjnie systemy edukacji szkolnej i wyższej muszą reagować na te zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji uruchomił Centrum Certyfikacji Umiejętności Biznesowej i Ekonomicznej CUBE. Zadaniem Centrum jest przeprowadzanie certyfikacji kwalifikacji w zawodach związanych z zarządzaniem, ekonomią i finansami. Twórcom CUBE przyświeca idea, aby każda osoba posiadająca wiedzę
i praktyczne umiejętności w danej dziedzinie mogła potwierdzić ich zgodność z Polską Ramą Kwalifikacji. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych potwierdzeniem kwalifikacji swoich lub swoich pracowników, w tym w szczególności organizacje zajmujące się tworzeniem i realizacją programów szkoleniowych.

Kontakt

Koordynator Centrum Cube: dr inż. Paweł Pietras, tel. 42 631 37 53, kom. 602 44 08 92

Odpowiedzialność za proces certyfikacji i weryfikacji

 1. System certyfikacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji został stworzony jako system potwierdzania kompetencji oraz certyfikacji w zakresach leżących w zakresie zainteresowań nauk o zarządzaniu. Wydział w pełni odpowiada za procedury weryfikacji oraz certyfikacji dla kwalifikacji znajdujących się w systemie. Weryfikacja przeprowadzana jest przez Wydział.
 2. Dla zapewnienia wysokiej jakość procesu weryfikacji Wydział powołuje Centrum Certyfikacji Umiejętności Biznesowych i Ekonomicznych CUBE. Centrum CUBE kieruje koordynator Centrum.
 3. Centrum CUBE nie prowadzi procesu kształcenia walidowanych w systemie kompetencji.
 4. Wydział powołuje Asesorów odpowiedzialnych za prowadzenie oceny jakości realizowanych egzaminów. Operacyjnie, w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych, Asesorzy podlegają Koordynatorowi Centrum CUBE. Koordynator CUBE ani Wydział nie mają wpływu na planowanie, organizację i realizację spraw merytorycznych, za które odpowiedzialni są Asesorzy.
 5. Asesorzy przeprowadzają kontrolę wszystkich przeprowadzonych egzaminów nie rzadziej niż jeden raz na rok.
 6. Egzaminatorzy są wskazywani przez Koordynatora Centrum CUBE do przeprowadzenia konkretnego procesu weryfikacji. Egzaminatorem może być pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu lub pokrewnej, związanej z realizowanym konkretnym procesem egzaminowania.
 7. Wydział, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać inną lub inne osoby do realizacji wybranych elementów procesu egzaminowania. Przyczyną zastosowania tej zasady mogą być np. wąskie kompetencje specjalizacyjne dotyczące wybranego fragmentu egzaminu, warunki lokalizacyjne (np. warsztat lub laboratorium wymagające odpowiednich uprawnień) itp.

 

        8. Rodzaje egzaminów:

 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej. Jego zakres w pełni pokrywa zagadnienia wyszczególnione w sylabusie. Egzamin teoretyczny trwa,
  w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Egzaminatora.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy. Proces egzaminowania odbywa się w lokalach do tego przeznaczonych, zależnych od specyfiki modułu. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań przez egzaminowanego właściwych dla kwalifikacji.
 1. Egzaminy, jak również dokumenty zgłoszenia i potwierdzenie egzaminu są przygotowywane przez Wydział i ujednolicone, co zapewnia obiektywizm procesu weryfikacji.
 2. Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu:
 • egzamin teoretyczny – poziom minimalny 51%,
 • egzamin praktyczny – poziom minimalny 61%.
 1. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach kompetencyjnych, z wyszczególnieniem uzyskanych efektów uczenia się.
 2. Certyfikaty dla uczestników wystawiane są tylko po uzyskaniu minimalnego progu zdawalności na podstawie wyniku.

Zasoby kadrowe systemu certyfikacji

Wydział nadzoruje cały proces potwierdzenia i certyfikacji kwalifikacji, który prowadzony jest przez Centrum CUBE dedykowane do obsługi procesu certyfikacji i weryfikacji. Centrum CUBE tworzy zespół ds. certyfikacji, w skład którego wchodzą Asesorzy przypisani do poszczególnych obszarów tematycznych, pracownicy obsługi administracyjno-biurowej procesu. Zespołem kieruje Koordynator Centrum CUBE. Zespół ten bierze udział zarówno w szkoleniach, jak
i w warsztatach i konferencjach dotyczących systemu kwalifikacji i rynku edukacyjnego. Zespół podlega ocenie pracowniczej zgodnie z wdrożonymi normami ISO 9001:2015. Dodatkowo Wydział posiada możliwość korzystania z zewnętrznych ekspertów, specjalistów i praktyków w danej dziedzinie, którzy czuwają nad poprawnością merytoryczną i aktualnością wszystkich elementów danej kwalifikacji.

Zaplecze i infrastruktura procesu certyfikacji

Wydział definiuje i utrzymuje proces przeprowadzania egzaminów, zgłaszania egzaminów, wydawania certyfikatów i przechowywania rejestru wydanych certyfikatów.

Wydawane certyfikaty są rejestrowane i skanowane wraz z danymi osób, które uzyskały certyfikat oraz indywidualnym numerem certyfikatu.

Centrum CUBE każdorazowo przed przeprowadzeniem procesu egzaminowania zbada
i zapewni możliwości lokalowe i techniczne odpowiednie do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.

Ciągłość procesu certyfikacji i weryfikacji

W trakcie procesu weryfikacji Egzaminator wypełnia następujący zestaw dokumentów:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu.
 2. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez Egzaminatora.
 3. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Egzaminatora.
 4. Zapis pisemnego egzaminu teoretycznego wraz z oceną.
 5. Zapis pisemny egzaminu praktycznego (raport) wraz z oceną Egzaminatora.

Centrum CUBE przygotowuje certyfikat wraz z indywidualną sygnaturą oraz wprowadza wpis o wydanym certyfikacie do Rejestru certyfikatów.

Rozdzielenie procesu certyfikacji, weryfikacji i szkolenia

Stworzona przez Wydział struktura systemu certyfikacji zapewnia rozdzielenie wszystkich procesów na każdym z etapów. Wydział, jako jednostka edukacyjna, może prowadzić
i prowadzi działalność edukacyjną na kierunkach i specjalnościach, na których podnoszone są kompetencje mogące być objęte systemem certyfikacji. Wydział wprowadza zasadę rozdzielności systemu edukacji od procesów certyfikacji i weryfikacji na następujących warunkach:

 • Kompetencje podnoszone w procesie kształcenia wyższego na poziomie I-go stopnia, II-go stopnia i III-go stopnia, nie podlegają procedurom certyfikacyjnym opisanym niniejszym dokumentem, tzn. studenci ww. poziomów kształcenia nie mogą uzyskiwać certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje na ww. poziomach kształcenia, wydane zgodnie z opisanymi
  w niniejszym dokumencie procedurami.
 • W przypadku prowadzenia przez Wydział szkoleń, kursów lub innych form kształcenia osób dorosłych, proces kształcenia pozostaje osobowo oddzielony od procesu certyfikacji,
  a w szczególności żaden z członków zespołu ds. certyfikacji lub egzaminatorów nie może być równocześnie trenerem przygotowujących uczestników szkolenia do certyfikacji prowadzonej zgodnie z Systemem Certyfikacji.

Proces certyfikacji realizowany jest wyłącznie przez Wydział, który na podstawie potwierdzeń egzaminu wydaje dokumenty potwierdzające kwalifikację. Certyfikaty Wydziału wydawane są
w języku polskim wraz z suplementem w języku angielskim na życzenie. Certyfikaty wykonane są według indywidualnego wzoru, opatrzone sygnaturą.

Wydawanie i oznakowanie certyfikatów

Wydział prowadzi dwustopniowy rejestr procesu certyfikacji:

 • w elektronicznym rejestrze wydanych certyfikatów, opatrzonych unikatową sygnaturą,
 • każdy fizycznie wydany certyfikat posiada tę samą sygnaturę, która znajduje się
  w rejestrze, dodatkowo jest skanowany.

Egzaminator zobowiązany jest dostarczyć po egzaminie pełną dokumentację z procesu weryfikacji, umożliwiającą weryfikację wyniku egzaminu oraz wystawienie certyfikatów. Dokumentacja ta obejmuje: potwierdzenia egzaminu wraz z podpisem uczestników
(w przypadku egzaminów praktycznych), wynikiem każdej części egzaminu wpisywanej przez Egzaminatora, zestawów egzaminacyjnych dla części teoretycznej i praktycznej egzaminu wypełnionych przez uczestników wraz z oceną egzaminatora.

Procedura odwoławcza i zasady rozpatrywania reklamacji, odwołań i innych uwag
w zakresie funkcjonowania systemu certyfikacji

Wydział wprowadza następujący proces reklamacji:

 1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej przesłanej pocztą tradycyjną na adres Wydziału
 2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym
  1. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
  2. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
 3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym we współpracy z Egzaminatorem
  1. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
  2. Nieuznanie reklamacji
 4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
  1. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
  2. Brak akceptacji i przekazanie sprawy do Dziekana Wydziału
 5. Przeanalizowanie przez Dziekana Wydziału dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
 6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty
 7. Zamknięcie procesu reklamacji
 8. Podjęcie działań korygujących

Rekompensatę może stanowić w szczególności możliwość powtórnego przeprowadzenia egzaminu lub zmiana oceny, jeśli w procesie oceny reklamacji zostaną wykazane przesłanki do takiej zmiany.

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących certyfikacji w terminie 14 dni roboczych od daty egzaminu i/lub otrzymania wyników. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

W przypadku braku akceptacji propozycji rekompensaty złożonej przez OK i przekazaniu reklamacji do Dziekana Wydziału, termin wydłuża się o kolejne 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o nieprzyjęciu rekompensaty.