ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia opracowanych przez Komisję Uczelnianą,
  • opracowanie i wdrożenie polityki doskonalenia jakości kształcenia oraz procedur dotyczących: tworzenia, opiniowania i modyfikacji  programów kształcenia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w tym z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy,
  • ocena poziomu osiągania efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału (metod i weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia),
  • monitorowanie i analiza danych w zakresie stopnia osiągania efektów kształcenia studentów oraz innych osób korzystających z ofert edukacyjnej Wydziału,
  • monitorowanie i analiza danych w zakresie oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i wspomagania dydaktyki,
  • prowadzenie analizy:

– wyników monitorowania kariery absolwentów WZiIP pozyskiwanych z Biura Karier PŁ, – zadowolenia pracodawców zatrudniających absolwentów i inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału, – opiniowanie i doskonalenia programów kształcenia, – weryfikowanie dla kierunków studiów II stopnia, zgodności prowadzonych badań naukowych z obszarem kształcenia. Terminarz posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

17.10
14.11
19.12
16.01
13.02
13.03
17.04
15.05
12.06

Godz. 09.00-10.30, sala Oz-24


Kierownik: dr hab. Małgorzata Koszewska


Pracownicy: