ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • podejmowanie inicjatywy w zakresie efektywności nauczania, a w szczególności w zakresie analizowania, oceniania i opiniowania programów studiów;
  • bieżąca analiza, ocena i przedstawianie wniosków w zakresie działalności dydaktycznej oraz jakości kształcenia;
  • wnoszenie i opiniowanie planów rozbudowy oraz modernizacji bazy dydaktycznej wydziału;
  • przedstawianie wniosków z działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
  • analiza i ocena przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • przedstawianie wniosków w zakresie rekrutacji;
  • współpraca z samorządem studenckim, szczególnie w zakresie aktywności naukowej studentów oraz w trosce o warunki socjalno-bytowe;
  • zasięganie opinii samorządu studenckiego, co do kierunków i metod kształcenia;
  • standaryzacja i rozwój systemu zarządzania jakością;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

 


Kierownik: dr inż. Maciej Bielecki


Pracownicy: