W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ obowiązują ujednolicone formularze służące do składania podań w typowych sprawach studenckich.

Zasady składania podań:

  • podanie należy wypełnić czytelnie z odpowiednim uzasadnieniem,
  • podanie „WOLNE” należy wypełnić jeśli nie ma formularza dotyczącego Twojej sprawy,
  • podanie do REKTORA – należy wypełnić w przypadku odwołania od decyzji Prodziekana w sprawie skreślenia z listy studentów
  • podanie o przedłużenie lub powtarzanie ostatniego semestru – obowiązkowo wymaga pisemnej opinii promotora
  • wniosek o udzielenie pomocy materialnej wraz z obowiązującymi załącznikami
  • wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za braki punktowe/czesne wraz z opinią Wydziałowej Rady Samorządu student obowiązany jest złożyć nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć lub od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zwolnienia z opłaty.

Podania dotyczące niżej wymienionych spraw należy składać wyłącznie za pomocą przygotowanych formularzy do SKRZYNKI na podania umieszczonej przed dziekanatem, osobiście w dziekanacie lub bezpośrednio do Prodziekana (gdy sprawa jest wyjątkowo pilna, bądź dużej wagi).

Dodatkowe formularze podań, które nie znajdują się na Webdziekanacie:

Wszelkie uwagi dot. w/w spraw prosimy kierować na adres: w8w8d@adm.p.lodz.pl