Aktualności

BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, w projekcie  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”
Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej  artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami .

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

Debiut naukowy 2018 list zapraszający

Debiut naukowy 2018 regulamin konkursu

Oświadczenie-i-zgoda-autora-na-wydanie-przez-PWSZ

Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego
Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność