Misją Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej jest stworzenie kadrze naukowo-dydaktycznej możliwości ciągłego rozwoju, studentom i słuchaczom zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, a środowiskom gospodarczym udzielanie wsparcia w rozwoju szeroko rozumianych kompetencji biznesowych.

Wydział chce budować swoją wyrazistą tożsamość naukową i dydaktyczną wzmacniając potencjał kadrowy, a także rozwijać postawy etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej.

Wprowadzanie nowej jakości badań naukowych i kształcenia oraz współpracy z otoczeniem, jest realizowane poprzez ciągłe doskonalenie procesów naukowo-badawczych, realizowania kształcenia oraz zleconych usług z uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem.

Nadrzędnym celem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ jest ciągłe doskonalenie osiągniętego statusu wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego i uzyskanie pełnych uprawnień akademickich.

Drogą do jego osiągnięcia jest wykorzystanie posiadanych przez Wydział zasobów do realizacji wyznaczonych celów strategicznych:

  1. Orientacja na studentów i innych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji akademickich.
  2. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa zapewniającego sprawne i nowoczesne zarządzanie Wydziałem.
  3. Zaangażowanie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej Wydziału w realizację procesów.
  4. Uwzględnienie podejścia procesowego w zarządzaniu.
  5. Ciągłe doskonalenie procesów w przyjętym kontekście organizacyjnym.
  6. Podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w oparciu o wyniki monitorowanych procesów.
  7. Efektywne zarządzanie relacjami ze zidentyfikowanymi interesariuszami.

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ zobowiązują wszystkich pracowników Wydziału do realizacji powyższych celów strategicznych poprzez zaangażowanie w pracę, ciągłe doskonalenie procesów, zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w realizowanych działaniach oraz wprowadzanie działań korygujących i doskonalących.

Niniejszym, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji deklaruje znajomość i zrozumienie Polityki Jakości na wszystkich poziomach zarządzania.

Łódź, dnia 08.11.2017 r.