zarządzanieZarządzanie 

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Studia licencjackie.
Czas trwania – 3 lata.
Język studiów – polski.

Absolwent posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizacji w warunkach rynkowych oraz umiejętność gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowanymi i informacyjnymi.

Studia magisterskie.
Czas trwania – 2 lata.
Język studiów – polski.

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, kadrowych i finansowych, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności analityczne.

 


zarządzanieManagement – Zarządzanie w języku angielskim  

Studia licencjackie.
Czas trwania – 3 lata.
Język studiów – angielski.

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe.

Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych.

Wybrane przedmioty:
– prawo,
– technologia informacyjna,
– socjologia,
– podstawy zarządzania,
– finanse,
– marketing,
– wspólny rynek,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– zarządzanie innowacjami,
– start-up,
– i inne.

W programie wprowadzony jest „mobility semester” (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.

 


zarządzanieZarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia inżynierskie/magisterskie.
Czas trwania – 4/2lata.
Język studiów – polski.

Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie inżynierskie w zakresie metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań technicznych, systemów produkcyjnych oraz transferu technologii i innowacji.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz planowania rozwoju i działań w zakresie przygotowania, realizacji i kontroli procesów produkcyjnych i zarządzania kosztami.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji i rozbudowanego komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w organizacji. Proces kształcenia przygotowuje absolwentów do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych.

W Centrum Kształcenia Międzynarodowego kierunek ZiIP prowadzony jest także w języku angielskim i francuskim, realizowany na poziomie inżynierskim i magisterskim.

 


zarządzanieInżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Studia inżynierskie.
Czas trwania – 4 lata.
Język studiów – polski.

Absolwent posiada umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania bezpieczeństwem, prowadzenia szkoleń BHP.

Absolwent znajduje zatrudnienie we wszystkich obszarach gospodarki i administracji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i szczebla zarządzania.

 


Inżynieria Zarządzania Inżynieria Zarządzania 

Studia inżynierskie.
Czas trwania – 4 lata.
Język studiów – polski.

Absolwent posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk technicznych oraz społecznych i posiada interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich związanych z projektowaniem, modyfikacją i utrzymaniem efektywnych kosztowo rozwiązań organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Cechą absolwenta jest otwartość, kreatywność i umiejętność współpracy z różnymi grupami zawodowymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego.


Papiernictwo i Poligrafia

Studia inżynierskie/magisterskie (profil praktyczny).
Czas trwania – 4/2 lata.
Język studiów – polski.

Program kształcenia ma charakter unikatowy i zapewnia absolwentowi zdobycie specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w jednym z największych sektorów gospodarki zarówno krajowej jak i światowej tj. w przemysłach papierniczym, przetwórczym i poligraficznym. Także w biurach konstrukcyjnych i projektowych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych czy firmach dostarczających urządzenia, technologie i materiały dla ww. przemysłów.

Studia zapewniają również przygotowanie do zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, a także do prowadzenia własnej działalności.

Studia II stopnia są często wybierane przez osoby, które posiadają już wyższe wykształcenie (licencjat/inżynierskie) ale chcą wzbogacić swą wiedzę o praktyczną znajomość przemysłu. Sprzyja temu praktyczny profil studiów (zarówno I jak i II stopnia), w którym przewidziano jeden semestr w pełni poświęcony kilkumiesięcznej praktyce zawodowej w przemyśle. Dzięki temu studenci mają wyjątkową szansę poznania specyfiki pracy w warunkach przemysłowych oraz nabywają umiejętności praktyczne w rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych.

Tego typu doświadczenia są obecnie niezwykle pożądane i wysoko oceniane przez pracodawców. Dzięki temu absolwenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia prowadzonego w Politechnice Łódzkiej są aktualnie bardzo poszukiwani na rynku pracy. Liczba ofert pracy – ze względu na unikatowość kierunku – przekracza obecnie liczbę absolwentów.


Logistyka

Studia inżynierskie.
Czas trwania – 3,5 roku.
Język studiów – polski.

Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną.
Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Mogą też pracować w jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, informatyczna, techniczna i ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia na tym kierunku otwierają wiele perspektyw i możliwości, ponieważ logistyka jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy i bez wątpienia pozostaną takimi w dającej się przewidzieć przyszłości. Potwierdzają to analizy i prognozy rynku pracy oraz doświadczenia naszych absolwentów.

 


Międzywydziałowy Kierunek Towaroznawstwo

KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA


Więcej informacji o kierunkach:
http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/start

https://www.p.lodz.pl/pl/studia