Dyplomantów obowiązują następujące wytyczne:

1. Zapoznaj się z:

2. Szukasz promotora? Obszary tematyczne prac dyplomowych poniżej:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2019/2020 dla kierunku:

3. Znalazłeś promotora, przedstaw mu do podpisu poniższą kartę:

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ –  kartę wraz z podpisem promotora złóż w sekretariacie jednostki (w której jest zatrudniony promotor) do 22.12.2019r.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, w określonym terminie, zostaną przypisani automatycznie do promotora wyznaczonego przez Prodziekana. Student otrzyma wiadomość na pocztę politechniczną o przydzielonym promotorze.

LISTA DYPLOMANTÓW 2019/2020

 

4. Piszesz pracę

5. Napisałeś pracę, czas na formalności …

ANTYPLAGIAT (JSA):

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PŁ dyplomant powinien:

 • Wysłać e-mail do promotora o treści:

Imię i nazwisko:………………………………………………..

Numer albumu:……………………………………………………

Temat pracy w j. polskim (uwzględniając małe i wielkie litery):…………………………………………

Temat pracy w j. angielskim (uwzględniając małe i wielkie litery):………………………………………

Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim………………………….

(Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu absolwenta/promotora)

 • Czekać na zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do systemu JSA
 • Otworzyć link :
  • uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim
  • wpisać słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim
  • zamieścić właściwy plik z pracą dyplomową
  • otworzyć oświadczenia (o zgodności, o samodzielności i o antyplagiacie)
   • zaznaczyć TAK,
   • wydrukować,
   • podpisać
   • dołączyć do dokumentów składanych w sekretariacie jednostki,
    w której pracuje promotor.
  • podanie o dopuszczenie do egzaminu
   • wydrukować
   • podpisać
   • przekazać do podpisu promotora
   • dołączyć do dokumentów składanych w sekretariacie jednostki,
    w której pracuje promotor
 •  

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen student generuje podanie do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu. W ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu należy złożyć (w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor sprawdź godziny-przyjec) dokumenty według listy: lista-dokumentow-do-obrony

W przypadku zmiany tematu pracy w stosunku do wcześniej zadeklarowanego złóż Kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej razem z powyższymi dokumentami.

NIEOBOWIĄZKOWE dokumenty przydatne w dyplomowaniu:

Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem:

 • wolontariat,
 • działalność w kole naukowym,
 • reprezentowanie uczelni lub wydziału,
 • udział w konkursach i olimpiadach,
 • opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,
 • czynny udział w konferencjach naukowych.

UWAGA!

Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

 

6. Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z:

1. Prezentacji pracy w PowerPoincie

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej

3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy:

7. Oceny pracy dyplomowej

Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej

 

Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

UWAGA !

Zgodnie z Art. 109 U S T AWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem
prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowują prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.