Obowiązują Państwa następujące wytyczne:

1. Zapoznaj się z:

Zarządzenie Rektora PŁ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

Zarządzenie Rektora PŁ z dnia 06 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie z dnia 20 maja w sprawie procedury antyplagiatowej

2. Szukasz promotora? Obszary tematyczne prac dyplomowych poniżej:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2018/2019

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami_Zakład Ekonomii

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami_Zakład Nauk Humanistycznych

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami_Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji_Zakład Systemów Zarządzania

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji_Zakład Innowacji i Marketingu

 

3. Znalazłeś promotora, przedstaw mu do podpisu poniższą kartę:

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

DYPLOMANCI 2018/2019 – WYBÓR

Studenci, którzy nie dokonali wyboru promotora, w określonym terminie, zostali przypisywani automatycznie do promotora wyznaczonego przez dziekana (otrzymali wiadomość na pocztę politechniczną).

Podpisaną kartę złóż w sekretariacie jednostki

4. Piszesz pracę

 

5. Napisałeś pracę, czas na formalności …

Jeśli wszystkie dokumenty z punktu „Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego” zostały przygotowane – złóż je wraz z pracą dyplomową w sekretariacie jednostki (sprawdź godziny dyżurów), w której pracuje Twój promotor w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Wydrukowaną pracę z wersją elektroniczną oraz odpowiednimi oświadczeniami (zalacznik-11a Regulaminu) złóż u swojego promotora. Pozostałe dokumenty w ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu (zalacznik-11b Regulaminu) składasz w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor.

 

UWAGA!

Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z:

1. Prezentacji pracy w PowerPoincie

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej

3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

4. Oceny pracy dyplomowej

Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej

Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

  • Chcesz odebrać dyplom? – udaj się do Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29
  • Odbierz również z dziekanatu (pok 48a) oryginał: świadectwa maturalnego, dyplomu oraz suplementu (składane podczas rekrutacji)

Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem:

  • wolontariat,
  • działalność w kole naukowym,
  • reprezentowanie uczelni lub wydziału,
  • udział w konkursach i olimpiadach,
  • opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,
  • czynny udział w konferencjach naukowych.

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się z:

mgr Ewa Brola ewa.brola@p.lodz.pl

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowują prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.