Aktualności
7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z warunkami konkursu w konkursie mogą brać udział czynni studenci PŁ I i II stopnia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia po 01.10.2018r. tj. w roku akademickim 2018/19 ale przed dniem 25.01.2019 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5.
W konkursie mogą brać  udział osoby, które zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Kandydaci składają wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego – edycja 2019, w kategorii „student” – wg wzoru – załącznik nr 2 do
Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną – załącznik A do Zasad wyłaniania rekomendowanych prze JM Rektora PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego.
Do Wniosku należy dołączyć kserokopię pełnej dokumentacji, potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, która jest potwierdzeniem osiągnięć i odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku i która pozwoli na odpowiednią weryfikację osiągnięć przez Uczelnię bez dodatkowego wzywania kandydata do uzupełniania wniosku.
Do Wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac, publikacje, itp. (w przypadku kopii również potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
Wniosek dotyczący osoby, która po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student”, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia z 3 lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku tj. z okresu od 25.01.2016 do 25.01 2019r.
Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien zawierać dokumentację osiągnięć datowaną od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego jednak niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.
Zasady Punktacji oraz katalog osiągnięć wykorzystywanych przy rekomendowaniu przez JM Rektora PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego  edycja 2019 określa załącznik B.Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Dziale Spraw Studenckich  PŁ (pokój 103, Rektorat PŁ, Ks. Skorupki 10/12, Bud B-3) do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

Do dnia 5 lutego 2019 r. Prorektor ds. Studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów.  Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji.  Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do dnia 08.02.2019 r.

zasady wyłaniania rekomendowanych przez Rektora wniosków

Szczegółowe informacje, Regulamin oraz wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej  www.intelektualne.lodzkie.pl .Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność