Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź

Numer pokoju: 334 Lodex

Telefon kontaktowy: +48 42 631-36-93

E-mail: iwona.staniec@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Wszelkie dyżury, terminy egzaminów oraz zaliczeń zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału tylko na stronie https://wzip.edu.p.lodz.pl/blocks/mrbs/web/day.phpObszary badawcze:

Nurty badawcze

 1. Sieci neuronowe i wybrane metody statystyczne w podejmowaniu decyzji – wykonawca w projekcie KBN Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach ekonomicznych, wykonawca projektu promotorskiego Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych.
 2. Zastosowanie analizy danych (ilościowych oraz jakościowych) w procesach zarządzaniaDiagnoza czynników wpływających na sprawność zarządzania w wybranych organizacjach”, „Metody ilościowe w prognozowaniu, weryfikacji i ocenie stanu systemów zarządzania”, „Metody statystyczne a dylematy zarządzania: rynek pracy, fundusze emerytalne, rynek nieruchomości, ryzyko” „Zastosowanie wybranych metod statystycznych do rozwiązywania zadań klasyfikacji, prognozowania i oceny stanu systemu gospodarczego”, „Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych: identyfikacja, pomiar, metody minimalizacji”.
 3. Zapewnienie jakości kształcenia i świadomości edukacyjnej – praca w charakterze głównego wykonawcy, a po sześciu miesiącach kierownika w projekcie badawczym własnym Zapotrzebowanie na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim w latach 2007-2015. Wyniki tych prac to monografie: Absolwenci studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy, Identification of factors affecting personnel demand, Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, publikacja we Współczesnym zarządzaniuModel zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej”. Brałam udział w roli eksperta ds. eksploracji danych w projektach: Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (2009), Kształcenie i zatrudnienie – dostosowanie programów nauczania szkół wyższych do potrzeb gospodarki (Projekt Employability & Entrepreneurship 2009), Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu województwa łódzkiego w ramach szkoleń Spin-off – Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu (2010), Łódzkie – tygiel firm logistycznych (2011) oraz ds. procesów biznesowych w projekcie Energy2B realizowanym jednocześnie w 5 uniwersytetach europejskich (2010-2012, Tempus IV [159371-TEMPUS_DE_TEMPUS_JPCR with Education, Audiovisual and Culture Executive Agency] “Vernezte und gestufte Aus- und Weiterbildung in Bildungsmanagement”.
 4. Weryfikacja i ocena stanu systemów zarządzania w organizacjach widoczny w publikacjach: Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, praca w grancie Badanie efektywności funkcjonowania OFE w Polsce, praca w zespole prof. dr hab. M. Urbaniaka przy projekcie Doskonalenie systemów zarządzania jakością jako wyróżników konkurencyjności przedsiębiorstw na tle tendencji światowych. Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach, kierowane przez mnie badania przemysłowe w projektach Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji Business Intelligence dla sektora bankowego, wykorzystującej najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu operacjami bankowymi, Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej „System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem, Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych.
 5. Ryzyko współpracy w przedsiębiorczości technologicznej, kierownik projektu NCN Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej  2015-2017 oraz publikacje: Przedsiębiorczość technologiczna pod znakiem ryzyka, , Wykorzystanie analizy czynnikowej w identyfikacji konstruktów ukrytych determinujących ryzyko współpracy, Ryzyko współpracy w łańcuchu transferu technologii dla firm MSP, Idiosyncratic Risk for Technological Entrepreneurship, Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej, Open cooperation – the future of technological entrepreneurship, Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących współpracę w przedsiębiorczości technologicznej, Współpraca i ryzyko współpracy w małych i średnich przedsiębiorstwach technologicznych, Networks and support for technological entrepreneurship.

Obszary dyplomowania

Mam zamówienia na rok 2019 na prace o tematyce:

 1. Start-up a potrzeby w zakresie staży
 2. Praktyka i wykorzystanie biznes planu
 3. Promocja innowacyjnego produktu na rynku hodowcy świń
 4. Analiza potrzeb szkoleniowych dla rynku informatycznego

Tematyka dyplomowania na Wydziale Organizacji i Zarządzania:

kierunek Zarządzanie

 • Prognozowanie kursów akcji i walut, sygnałów kupna i sprzedaży, cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach
 • Badanie statystyczne np. sieci dystrybucji, charakterystyki klientów i ich oczekiwań, dobieranie próby do badań marketingowych itp.
 • Statystyczne metody kontroli
 • Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem
 • Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywane w analizach rynku.
 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik konkurowania przedsiębiorstw.
 • Analiza oczekiwań pracodawców i absolwentów.
 • Absolwent studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy.
 • Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami
 • Zarządzanie doświadczeniem mieszkańców
 •  Inteligentne miasto – preferowane rozwiązania
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć

kierunek ZIP

1. Identyfikacja i szacowne czynników ryzyka operacyjnego w produkcji

2. Statystyczne metody kontroli

3. Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem

4. Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami

5. Metody statystyczne w kontroli jakości

6. Analiza statystyczna jakości wyrobu lub procesu

7. Wyznaczanie optymalnej wielkości zapasu zabezpieczającego

8. Ryzyko we wprowadzaniu i  rozwoju innowacyjnego produktu

9. Odpowiedzialność i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw

10. Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

11. Smart City

Tematy prac dyplomowych na kierunku Towaroznawstwo

 1. Metody statystyczne w kontroli jakości
 2. Analiza statystyczna jakości wyrobu
 3. Analiza statystyczna jakości procesu
 4. Ryzyko w rozwoju produktu

Tematy prac dyplomowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Opracowanie prognozy finansowej uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na wybranym przykładzie
Identyfikacja opłat od nieruchomości w wybranej gminie
Przemiany struktury własności w wybranej gminie

Zarządzanie doświadczeniem mieszkańców przy zagospodarowywaniu przestrzeni publicznych