Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź

Numer pokoju: 334 Lodex

Telefon kontaktowy: +48 42 631-36-93

E-mail: iwona.staniec@p.lodz.plGodziny przyjęć:

dyżur w pokoju 334 Lodex

czwartek 8:30-10:00

dyżury w sesji zimowej

04.02.2020 godz. 12:00-14:00

11.02.2020godz. 12:00-14:00

24.02.2020 godz. 13:00-15:00

 

Terminy MiTPOD studia niestacjonarne

niedziela 2 lutego 2020
niedziela 23 lutego 2020
Egzamin MiTPOD stacjonarne
wtorek 4 lutego 2020
wtorek 11 lutego 2020
niedziela 23 lutego 2020
niedziela 23 lutego 2020
 poniedziałek 24 lutego 2020
 
egzamin z poprzedniej sesji dla ZIP sem. 4 Badania operacyjne
11.02.2020 godz. 13:00 K2
24.02.2020 godz. 13:00 K2


Obszary badawcze:

Nurty badawcze

 1. Sieci neuronowe i wybrane metody statystyczne w podejmowaniu decyzji – wykonawca w projekcie KBN Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach ekonomicznych, wykonawca projektu promotorskiego Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych.
 2. Zastosowanie analizy danych (ilościowych oraz jakościowych) w procesach zarządzaniaDiagnoza czynników wpływających na sprawność zarządzania w wybranych organizacjach”, „Metody ilościowe w prognozowaniu, weryfikacji i ocenie stanu systemów zarządzania”, „Metody statystyczne a dylematy zarządzania: rynek pracy, fundusze emerytalne, rynek nieruchomości, ryzyko” „Zastosowanie wybranych metod statystycznych do rozwiązywania zadań klasyfikacji, prognozowania i oceny stanu systemu gospodarczego”, „Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych: identyfikacja, pomiar, metody minimalizacji”.
 3. Zapewnienie jakości kształcenia i świadomości edukacyjnej – praca w charakterze głównego wykonawcy, a po sześciu miesiącach kierownika w projekcie badawczym własnym Zapotrzebowanie na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim w latach 2007-2015. Wyniki tych prac to monografie: Absolwenci studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy, Identification of factors affecting personnel demand, Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, publikacja we Współczesnym zarządzaniuModel zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej”. Brałam udział w roli eksperta ds. eksploracji danych w projektach: Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (2009), Kształcenie i zatrudnienie – dostosowanie programów nauczania szkół wyższych do potrzeb gospodarki (Projekt Employability & Entrepreneurship 2009), Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu województwa łódzkiego w ramach szkoleń Spin-off – Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu (2010), Łódzkie – tygiel firm logistycznych (2011) oraz ds. procesów biznesowych w projekcie Energy2B realizowanym jednocześnie w 5 uniwersytetach europejskich (2010-2012, Tempus IV [159371-TEMPUS_DE_TEMPUS_JPCR with Education, Audiovisual and Culture Executive Agency] “Vernezte und gestufte Aus- und Weiterbildung in Bildungsmanagement”.
 4. Weryfikacja i ocena stanu systemów zarządzania w organizacjach widoczny w publikacjach: Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, praca w grancie Badanie efektywności funkcjonowania OFE w Polsce, praca w zespole prof. dr hab. M. Urbaniaka przy projekcie Doskonalenie systemów zarządzania jakością jako wyróżników konkurencyjności przedsiębiorstw na tle tendencji światowych. Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach, kierowane przez mnie badania przemysłowe w projektach Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji Business Intelligence dla sektora bankowego, wykorzystującej najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu operacjami bankowymi, Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej „System Wspomagający Zarządzanie Ryzykiem, Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych.
 5. Ryzyko współpracy w przedsiębiorczości technologicznej, kierownik projektu NCN Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej  2015-2017 oraz publikacje: Przedsiębiorczość technologiczna pod znakiem ryzyka, , Wykorzystanie analizy czynnikowej w identyfikacji konstruktów ukrytych determinujących ryzyko współpracy, Ryzyko współpracy w łańcuchu transferu technologii dla firm MSP, Idiosyncratic Risk for Technological Entrepreneurship, Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej, Open cooperation – the future of technological entrepreneurship, Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących współpracę w przedsiębiorczości technologicznej, Współpraca i ryzyko współpracy w małych i średnich przedsiębiorstwach technologicznych, Networks and support for technological entrepreneurship.

Obszary dyplomowania

możliwość realizacji prac w języku polskim i angielskim

Tematyka dyplomowania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Zarządzania i IFE:

kierunek: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania

Prognozowanie w zarządzaniu organizacją

Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem

Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach

Badanie statystyczne np. sieci dystrybucji, charakterystyki klientów i ich oczekiwań, dobieranie próby do badań marketingowych itp.

Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zarządzanie ryzykiem jako czynnik konkurowania przedsiębiorstw.

Analiza oczekiwań pracodawców, studentów i absolwentów.

Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami

Metody oceniania interfejsów użytkownika

Inteligentne miasto – preferowane rozwiązania

 

kierunek ZiIP,

Identyfikacja i szacowanie czynników ryzyka operacyjnego w produkcji

Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem Wyznaczanie optymalnej wielkości zapasu zabezpieczającego

Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami czy w kontroli jakości

Ryzyko we wprowadzaniu i  rozwoju innowacyjnego produktu

Odpowiedzialność i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw/ w łańcuchach transferu technologii

Bezpieczeństwo w logistyce

Metody oceny interfejsów użytkowników

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Towaroznawstwo

 1. Metody statystyczne w kontroli jakości
 2. Analiza statystyczna jakości wyrobu
 3. Analiza statystyczna jakości procesu
 4. Ryzyko w rozwoju produktu

IFE

  1. Risk management
  2. MRP/ERP systems
  3. Safety  Management  System
  4. Analysis of the market trends
  5. Change Management
  6. The risk of burnout
  7. Smart City
  8. Entrepreneurship
  9. Comparison of statistical methods
  10. Transport and Logistics Trends
  11. Lean Production

Tematy prac dyplomowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Opracowanie prognozy finansowej uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na wybranym przykładzie
Identyfikacja opłat od nieruchomości w wybranej gminie
Przemiany struktury własności w wybranej gminie

Zarządzanie doświadczeniem mieszkańców przy zagospodarowywaniu przestrzeni publicznych