REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki konkursu „tydzień z gadżetami Wzip” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem i Fundatorem nagród jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs rozpoczyna się 31.12.2020 r. i trwa do 4.01.2021 r. włącznie.
 4. Opublikowanie Regulaminu Konkursu w portalu społecznościowym Facebook® na profilu wzip.lodz zwanej dalej „stroną”, jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 847) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w portalu społecznościowym Facebook® na profilu wzip.lodz
 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osób, które ukończyły 15 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział
  w Konkursie.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora.
 4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu oraz czynnościami wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród prowadzić będzie Komisja Konkursowa, w skład którego wchodzić będą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 5. Uczestnikiem jest osoba, która napisze komentarz pod postem konkursowym na profilu Facebook’a (wzip.lodz) czym potwierdza akceptację Regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym realizacji Nagrody.
 7. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która napisze przynajmniej raz w ciągu trwania konkursu napisze komentarz pod postem konkursowym na Faceboku (profil wzip.lodz).
 2. Zasady konkursu:
  1. od 4 do 7grudnia 2020 r. na profilu portalu Facebook, Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej pod postem konkursowym każdy uczestnik będzie mógł wstawić komentarz, nawiązujący do pytania w poście,
  1. uczestnik ma prawo do udzielenia tylko 1 odpowiedzi,
  1. zwycięzcami głównej nagrody w Konkursie będzie osoba, która wstawi najbardziej kreatywny, wzruszający, śmieszny komentarz wg Komisji Konkursowej,
  1. zwycięzca wskazany w punkcie c) otrzyma nagrodę w postaci kubka z gadżetów Wydziału Wzip PŁ.
 3. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:
  1. postępował niezgodnie z Regulaminem,
  1. wykorzystywał fałszywe konto.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami głównymi w Konkursie są kubki – gadżety Wydziału ZiIP PŁ.
 2. Wyniki konkursu będą publikowane na profilu FB na koncie Wydziału ZiIP PŁ (wzip.lodz),
 3. Warunkiem przyznania nagrody jest bezpośrednie odebranie jej od Organizatora, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania przez uczestnika informacji o wygranej w Konkursie.
 4. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w pkt. IV, podpunkt 2,
  w terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 5. Organizator Konkursu wyda lub dokona wysyłki lub dostarczenia produktu w jednym z miejsc na Uczelni PŁ, gdzie będzie możliwość odebrania Nagrody w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia konkursu,
 6. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
 7. W przypadku niemożności odebrania nagrody przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział
  w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
 2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału
  w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie do 14 dni po dniu rozpoczęcia konkursu.
 2. Reklamacje należy składać na piśmie, na adres Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Łódzka, Komisja ds. Promocji Wydziału, Piotrkowska 266 Łódź.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję Konkursową.

Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany
w reklamacji.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

Łódź, 4 stycznia 2021 r.