1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • coaching,
 • kompetencje Cocha,
 • mentoring,
 • narzędzia Extended DISC w coachingu i mentoringu,
 • superwizje sesji coachingowych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat samego coachingu, zrozumienie jakie warunki organizacyjne muszą być spełnione, żeby efektywnie przeprowadzić coaching i mentoring w organizacji. Zaprozentowanie narzędzi przekazywania wiedzy i ich dopasowania do oczekiwań i możliwości uczestników procesu coachingu i mentoringu, a także przedstwienie osobistych barier mogących przyczyniać się do braku efektywności coachingu oraz sposobów ich pokonywania. Nabycie podstwowych umiejętności w zakresie przygotowania sesji i jej realizacji. 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:    

 • zaplanować i zorganizować sesję coachingową i mentorską,
 • zdiagnozować potrzeby klienta i zakontraktować usługę coachingową,
 • zaprojektować sesję mentorską oraz wspomagać zdolności adaptacyjne  klientów,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu coachingu i mentoringu,
 • pracować zgodnie z kodeksem etycznym coacha i mentora.

7. Liczba miejsc:

Min. 11 

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie), wypełnienie formularza rejestracji, uiszczenie min. I raty za studia.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

6.400,00  zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

12. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik
mob. +48 508 189 903
e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

 • Kierownik Studiów:

Dr Jarosław Lendzion
mob. +48 503 363 432
e-mail: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl

www.spcim.pl