1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2Kierownik studiów:

Dr inż. Katarzyna Boczkowska

3.  Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawnych aspektów bhp, badania wypadków przy pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, metodyki szkoleń bhp oraz ergonomii, fizjologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-ISO 45001.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

  • wyjaśnia istotę funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce, wymienia i interpretuje wymagania prawne z zakresu bhp, ppoż oraz ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
  • analizuje przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik badawczych, przeprowadza postępowanie wypadkowe i sporządza stosowną dokumentację oraz dobiera adekwatne środki prewencyjne, trzymając się zasad i obowiązującego prawnie aparatu pojęciowego,
  • absolwent charakteryzuje i identyfikuje czynniki zagrożenia w środowisku pracy (w tym czynniki ergonomiczne) z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik oraz dokonuje oceny ryzyka stosując różne metody oceny, dobiera skuteczne środki prewencyjne i sporządza dokumentację, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi,
  • dobiera właściwe formy, treści, środki przekazu szkolenia w dziedzinie bhp, wykorzystując i doskonaląc odpowiednie metody i narzędzia w kształceniu dorosłych i sporządza dokumentację szkoleniową zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
  • planuje i realizuje proces diagnozy ergonomicznej na stanowisku pracy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i narzędzi, aparatury specjalistycznej i aplikacji komputerowych, potrafi projektować i adaptować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami prawa i norm, w szczególności uwzględniając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych,
  • dobiera i projektuje narzędzia i mierniki (reaktywne i proaktywne) oceny stanu bhp, oceny zgodności procedur i zasad z obowiązującymi w organizacji wymaganiami prawnymi i normatywnymi oraz wykorzystuje odpowiednie narzędzia i mierniki do analiz ekonomicznych w obszarze bhp,
  • planuje i realizuje obowiązki kontrolno-doradcze służb bhp w organizacji, wykorzystując właściwe metody i techniki pracy własnej i w zespole oraz planuje rozwój własnej kariery zawodowej i działalności gospodarczej w obszarze bhp,
  • planuje, organizuje wdrożenie systemu zarządzania bhp w oparciu o obowiązujące normy zarządzania, opracowuje dokumentację systemową oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia do monitorowania i doskonalenia systemu.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4.200,00  zł

12. Dane kontaktowe:

Kierownik: dr inż. Katarzyna Boczkowska
katarzyna.boczkowska@p.lodz.plkzp@info.p.lodz.pl Tel. +48 42 631 37 54

Sekretariat: Alicja Musiał-Paczkowska
alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl Tel. +48 42 631 36 81

Adres do korespondencji:
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź
bhp.wzip.p.lodz.pl