XVIII edycja – nabór do 20.10.2021!

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2Kierownik studiów:

dr inż. Marek Sekieta

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych chcących zdobyć i poszerzyć wiedze z zakresu zarządzania logistyką, a także kierowników przedsiębiorstw oraz osób bezpośrednio odpowiadających za realizację problematyki logistycznej w przedsiębiorstwie.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, zaopatrzeniem,magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:     

  • identyfikować, analizować diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, uwzględniając złożone zależności prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne funkcjonowania systemów logistycznych w globalnej gospodarce;
  • analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie systemami logistycznymi w przedsiębiorstwach uwzględniając specyfikę wynikającą z rozmiaru przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa;
  • identyfikować źródła informacji, oceniać ich wiarygodność, pozyskiwać, przetwarzać i poddawać krytycznej analizie informacje konieczne w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
  • analizować, oceniać, interpretować dane i informacje, budować na ich podstawie wiedzę jednostkową oraz organizacyjną, a także w oparciu o nie wnioskować indukcyjnie, abdukcyjnie oraz dedukcyjnie, by bazując na nich podejmować decyzje z akceptowalnym ryzykiem;
  • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach dziedzinowych oraz interdyscyplinarnych przyjmując zarówno rolę członka, jak i lidera.

7. Liczba miejsc:

Min. 17 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych.

10. Opłaty- za całe studia:

4500,00 zł

11. Dane kontaktowe: