1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Dariusz Klimek

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • zarządzanie i zarządzanie publiczne,
 • uwarunkowania rozwoju działalności komunalnej i spółek komunalnych w Polsce,
 • prawne aspekty zarządzania gospodarką komunalną i spółką komunalną,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w spółkach komunalnych,
 • innowacje społeczne w spółkach komunalnych,
 • metody i techniki zarządzania jakością w spółkach komunalnych,
 • nowoczesne formy komunikacji marketingowej w spółce komunalnej,
 • etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zrównoważone zarządzanie kapitałami spółki komunalnej,
 • analiza ekonomiczno – finansowa w spółce komunalnej,
 • planowanie, monitorowanie i rozlicznie projektów finansowanych ze środków UE,
 • metody i techniki zarządzania projektami,
 • rachunek opłacalności projektu inwestycyjnego,
 • kreowanie przestrzeni publicznej metodą myślenia projektowego,
 • nowe role i zadania menedżera w spółce komunalnej,
 • wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w spółkach komunalnych.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do menedżerów (członków zarządów, kierowników i specjalistów) z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania w spółkach komunalnych.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie w spółkach komunalnych  jest kształcenie z zakresu zarządzania w spółkach komunalnych.

Z uwagi na specyfikę ekonomiczną, finansową, prawną i społeczną spółek komunalnych w porównaniu do podmiotów działających na zasadach ogólnych, menedżerowie powinni poznać specyficzne metody, narzędzia i sposoby zarządzania w wybranych obszarach spółek komunalnych. Szczególna uwaga zwrócona jest na sposób rozwiązywania problemów zarządzania w różnych obszarach spółki biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające z faktu, że spółka komunalna podlega z jednej strony przepisom ogólnym wynikającym z kodeksu spółek handlowych, a więc powinna dbać o rentowność, z drugiej podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje jej status użyteczności publicznej i wskazuje, że podstawowym zadaniem jest dbanie o jakość życia mieszkańców i przedsiębiorców, co jest sprzeczne z komercyjnym charakterem przepisów ogólnych.   

6. Efekty uczenia się:

 • Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 
 • Opisuje i wyjaśnia klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania
 • Operuje kategoriami makroekonomicznymi
 • Posługuje się podstawowymi pojęciami z wybranych obszarów prawa
 • Ocenia aspekty etyczne funkcjonowania organizacji
 • Analizuje problemy zarządzania na poziomie strategicznym
 • Rozpoznaje uwarunkowania prowadzenia działalności marketingowej w różnych obszarach rynku
 • Identyfikuje i ocenia rozwiązania przedsiębiorcze
 • Ocenia i wartościuje zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania kadrami
 • Śledzi i dyskutuje najnowsze trendy we współczesnej gospodarce
 • Rozpoznaje i analizuje zaawansowane problemy zarządzania w ramach wybranej specjalności
 • Adaptuje różne koncepcje zarządzania do rozwiązywania problemów praktycznych
 • Uzasadnia wpływ zjawisk makroekonomicznych na procesy zarządzania organizacjami
 • Stosuje narzędzia analizy i planowania strategicznego dla rozwiązywania problemów zarządzania
 • Słuchacz rozwiązuje problemy marketingowe w różnych obszarach rynku
 • Stosuje koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej
 • Wybiera i planuje rozwiązania przedsiębiorcze
 • Konstruuje narzędzia do kształtowania polityki personalnej organizacji
 • Proponuje rozwiązania wpierające funkcjonowanie organizacji we współczesnej gospodarce
 • Przygotowuje opracowania pisemne właściwe dla wybranej tematyki naukowej
 • Proponuje rozwiązania zaawansowanych problemów zarządzania w zakresie wybranej specjalności
 • Rozwiązuje praktyczne zadania w środowisku biznesowym
 • Przygotowuje pogłębione prace pisemne podsumowujące zrealizowane badania teoretyczne i empiryczne
 • Przygotowuje rozbudowane wystąpienia ustne podsumowujące zrealizowane badania teoretyczne i empiryczne i prezentuje je ze wspomaganiem multimedialnym
 • Prezentuje postawę zgodną z zasadami etyki
 • Przyjmuje różne role w zespole
 • Skutecznie komunikuje się w zespołach interdyscyplinarnych
 • Samodzielnie wybiera i studiuje poszerzoną literaturę fachową
 • Świadomie kreuje własne kompetencje
 • Działa w sposób przedsiębiorczy

 7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonaniu wpłaty min. pierwszej raty.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty – za całe studia:

6 300 zł (możliwość płatności w dwóch równych ratach)

12. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:
dr Dariusz Klimek
mob. +48 602 300 590
e-mail: dariusz.klimek@p.lodz.pl
Adres do korespondencji:
ul. Piotrkowska 266 pok. 17, 90-924 Łódź