1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • funkcja personalna w organizacji,
 • strategia personalna organizacji,
 • dobór, ocena, rozwój, wynagradzanie, zwalnianie pracowników,
 • zarządzanie kompetencjami,
 • prawo pracy,
 • administrowanie pracownikami,
 • coaching i mentoring,
 • komunikacja interpersonalna,
 • budowanie zespołu.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                               

 • planuje i zorganizuje podstawowe działania realizowane w ramach funkcji personalnej oraz wdrożyć zmiany w istniejącym systemie zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,                                                                                
 • ocenia skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi,                                                                                  
 • określa strategiczne cele zarządzania zasobami ludzkimi oraz stosuje w praktyce metody planowania zasobów ludzkich,                                                                               
 • efektywnie funkcjonuje i komunikuje się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,                                                                             
 • samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,                                                                                                 
 • skutecznie realizuje nowe funkcje i role w zespole,                           
 • zna metody i procedury wybranych działań operacyjnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • integruje wiedzę w celu formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ma wiedze ogólną o trendach rozwojowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przydatną w stosowaniu innowacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
 • wypełniony formularz rejestracji,
 • uiszczenie  I raty za studia.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4400,00 zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

12. Dane kontaktowe:

Organizacja Studiów:
Mgr Michał Szczepanik mob. +48 508 189 903
e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:
dr Jarosław Lendzion mob. +48 503 363 432
e-mail: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl
Adres do korespondencji: ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź
www.spzzl.pl