PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Studenci > Dyplomowanie

Dyplomowanie

WYBÓR PROMOTORA ORAZ TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ  

Obszary tematyczne prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 dla kierunku: 
zarządzanie I i IIst. /zarządzanie (Management) /inżynieria zarządzania 
zarządzanie i inżynieria produkcji I i IIst. /inżynieria bezpieczeństwa pracy 
KARTĘ ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ  wraz z podpisem promotora złóż w sekretariacie jednostki (w której jest zatrudniony promotor) do 22.12.2019 r. 
Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, w określonym terminie, zostaną przypisani automatycznie do promotora wyznaczonego przez Prodziekana. Student otrzyma wiadomość na pocztę politechniczną o przydzielonym promotorze. 

LISTA DYPLOMANTÓW 2019/2020

Lista dyplomantów 2019/2020

PRACA DYPLOMOWA

Wymogi edycyjne pracy dyplomowej
Poradnik video – jak zrobić efektywnie spis treści?
Nagranie video – jak korzystać z zasobów biblioteki PŁ?

INICJACJA PROCESU DYPLOMOWANIA- ANTYPLAGIAT JSA

W celu utworzenia panelu absolwenta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien: 
Wysłać e-mail do promotora o treści: 
Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:…………………………………………………… 
Temat pracy w j. polskim  (W
IELKIE LITERY):………………………………………… 
Temat pracy w j. angielskim  (WIELKIE LITERY):……………………………………… 
Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim…………………………. 
(Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu absolwenta/promotora) 

Czekać na zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do systemu JSA 
Otworzyć link : 
uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i j. angielskim 
wpisać słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim 
zamieścić właściwy plik z pracą dyplomową 
otworzyć oświadczenia (o zgodności, o samodzielności i o antyplagiacie) 
– zaznaczyć TAK, 
– wydrukować, 
– podpisać,
– dołączyć do dokumentów składanych w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor. 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen student generuje podanie do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu. W ciągu 21 dni od daty ostatniego wpisu należy złożyć w sekretariacie jednostki, w której pracuje promotor dokumenty do obrony.
1. Lista dokumentów do obrony 
2. Upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dyplomu
3. Podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć –
Dodatkowe informacje należy uzupełnić w podaniu w wersji polskiej i angielskiej załączając potwierdzenia uzyskanych osiągnięć. Do suplementu wpisywane będą tylko następujące udokumentowane działania studenta podejmowane w trakcie studiów i związane tematycznie ze studiowanym kierunkiem: 
– wolontariat, 
– działalność w kole naukowym, 
– reprezentowanie uczelni lub wydziału, 
– udział w konkursach i olimpiadach, 
– opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach, 
– czynny udział w konferencjach naukowych. 

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI ! 

ODBIÓR DYPLOMU/ZAŚWIADCZENIA ABSOLWENCKIEGO 

Odbiór dyplomu następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29 
Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? – skontaktuj się z odpowiednią osobą z Dziekanatu.

INFORMACJE DODATKOWE 

– Zgodnie z Art. 109 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)  osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4. 
– Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE  w celu uzupełnienia dokumentacji. 

Mapa PŁ
Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate