PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Współpraca > Oferta dla interesariuszy zewnętrznych

Oferta dla interesariuszy zewnętrznych

Zarządzanie strategiczne 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Opracowanie strategii biznesowej Ocena aktualnej oraz budową przyszłej strategii biznesowej przedsiębiorstwa. prof. dr hab. A. Zakrzewska-Bielawska 
Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz autorskich metod operacjonalizacji. dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni  
Kapitał relacyjny Doradztwo w zakresie budowania kapitału relacyjnego. dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni  
Kształtowanie społecznej  
odpowiedzialności biznesu 
Przygotowanie koncepcji działań SOB dr inż. Michał Nowicki 
Wsparcie działalności innowacyjnej Usługa skierowana jest do sektora MSP i grup MSP, w zakresie konsultacji, diagnozowania i zmian kultury organizacyjnej wspierającej prorozwojowe działania przedsiębiorstw. dr inż. Katarzyna Szymańska
Wsparcie przy opracowaniu koncepcji i realizacji projektów Przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej oraz ilościowej prorozwojwych projektów dla różnych typów organizacji. dr inż. Iwona Staniec 
Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą  
w przedsiębiorstwach high-tech 
Doradztwo w obszarze zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach high-tech. dr inż. Sylwia Flaszewska 
Tworzenie przedsiębiorstw Usługi związane z rozpoznaniem  instrumentów i instytucji proponujących rozwojowe narzędzia dla sektora MSP. dr inż. Michał Nowicki
Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami Doradztwo w zakresie transferu technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami. dr inż. Dorota Piotrowska, profesor uczelni 
Doradztwo dla szkolnictwa wyższego Nowe metody kształcenia, w tym kształcenia na odległość i usprawnienia organizacyjne funkcjonowania uczelni. dr inż. Dorota Piotrowska, profesor uczelni 
Doradztwo w zakresie badań  
ilosciowych i jakościowych 
Doradztwo w zakresie badań ilosciowych i jakościowych w zarządzaniu. dr inż. Iwona Staniec 

Zarządzanie produkcją 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Projektowanie i usprawnianie systemów zarządzania produkcją i usługami Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie w zakresie minimalizacji strat i podnoszenia efektywności doc. dr inż. Marek Sekieta
Wdrażanie metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie procesami produkcyjnymi, usługowymi, logistycznymi, jakościowymi oraz utrzymania ruchu  Analiza potrzeb oraz propozycja rozwiązań poprawiających funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych doc. dr inż. Marek Sekieta
Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie Analiza i ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem możliwości wdrożenia TPM oraz opracowanie rozwiązań w tym zakresie. doc. dr inż. Marek Sekieta
Ocena efektywności gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym oraz działań służb naprawczych Analiza i ocena wykorzystania rzeczowych zasobów przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania służb utrzymania ruchu na potrzeby określenia strategii naprawczych. Określanie możliwości i potrzeb zlecania działań naprawczych w outsourcingu. doc. dr inż. Marek Sekieta
Outsourcing logistyczny Analiza procesów logistycznych przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania outsourcingu logistycznego doc. dr inż. Marek Sekieta
Wymagania AEO Wdrażanie wymagań AEO w przedsiębiorstwie doc. dr inż. Marek Sekieta
Wdrażanie modelu GOZ w przedsiębiorstwie Opracowanie modelu GOZ   z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa, przepisów prawnych oraz potrzeb i zachowania klientów przedsiębiorstwa. dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni
Czynniki jakościowe wpływające 
na zadowolenie klienta 
Badania w zakresie identyfikacji czynników jakościowych wpływających 
na zadowolenie klienta 
dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni
Optymalizacja procesów  Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Optymalizacja przepływów  
towarów i opakowań 
Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Optymalizacja transportu wewnętrznego Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Optymalizacja planowania produkcji  Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Opracowanie modelu GOZ w oparciu o analizę systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, przepisy prawne oraz potrzeby i zachowania klientów przedsiębiorstwa. Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Zarządzanie jakością opakowań  
w łańcuchach dostaw 
Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Analiza systemowa procesów Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu organizacji procesów. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    dr inż. Irena Jałmużna
Ocena sprawności i efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w kontekście podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności w dobie I4.0 i GOZ Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu: 
a) optymalizacji przepływów towarów i opakowań,  
b) optymalizacji transportu wewnętrznego,  
c) optymalizacja planowania produkcji,  
d) normowanie czasu pracy,  
e) planowanie produkcji pod kątem lepszego wykorzystania maszyn, eliminacja zbędnych przezbrojeń i przestojów produkcyjnych, 
f) analizy systemu informacyjnego, 
g) analizy procesów w oparciu o podejścia/narzędzia Lean Management, 
h) analiza stanowisk i linii produkcyjnych pod kątem ich produktywności 
dr inż. Irena Jałmużna
Zarządzanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Opracowywanie zaleceń wskazujących kierunki zmian dla opakowań w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i Industry 4.0 
Identyfikacja aspektów środowiskowych, w tym identyfikacja negatywnego wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (GO) 
dr inż. Irena Jałmużna
Ocena poziomu “zielonego zarządzania” w przedsiębiorstwach oraz łańcuchach dostaw Badania, szkolenia oraz prace koncepcyjno-rozwojowe dla  procesów wytwórczych, logistycznych i biurowych. dr inż. Irena Jałmużna
Metody i technik doskonalenia systemów produkcyjnych Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie Lean Management oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system produkcyjny. 
Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych). 
dr inż. Irena Jałmużna 
Ekspertyzy i audyty z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw w oparciu o narzędzia i instrumenty wykorzystywane w Przemyśle 4.0 Wykonanie audytów i ekspertyz z wybranych obszarów zarządzania bezpieczeństwem łańcuchów dostaw. Ocena zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Tworzenie modeli funkcjonowania łańcuchów dostaw w sytuacjach zagrożeń,  w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.  prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik 
Wdrażanie systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 Analiza potrzeb oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001. doc. dr inż. Marek Sekieta
Metody i technik doskonalenia systemów produkcyjnych Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych). dr inż. Irena Jałmużna

Zarządzanie jakością i BHP 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt (imię i nazwisko) 
Wdrażanie i konsulting systemów zarządzania jakością Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP (GMP, GHP). Ocena stopnia gotowości organizacji do certyfikacji ww. systemów. Audity zerowe. Konsulting w zakresie opracowywania dokumentacji ww. systemów. Wdrażanie Krajowych Systemów Jakości Żywności. Szkolenia w zakresie ww. systemów w tym szkolenia Auditora Wewnętrznego. dr inż. Anna Walaszczyk,
dr inż. Joanna Mnich 
Wdrażanie systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 Analiza potrzeb oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001. doc. dr inż. Marek Sekieta
Analiza stanu BHP w organizacji Audity bezpieczeństwa w firmach dowolnego sektora gospodarki, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe w obszarze bhp. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska 
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higeiną pracy wg. ISO 45001 Planowanie, wdrażaanie, monitorowanie, doskonalenie systemów zarządzania bhp. Szkolenie auditorów wewnetrznych. Opracowywanie, nadzór nad dokumentacją systemową. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska
Badanie przyzcyny wypadków przy pracy Analiza przyczy wypadków przy pracy, prawne aspekty wypadkowości, sporzadzanie opini dla Sądów i prokuratur. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska
Wzrożenie programów BBS Planowanie, wdrażanie audytów behavioralnych bhp w organizacjach, szkolenia obserwatorów, monitrowanie procesu obserwacji, raportowanie. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska
Ocena zgodność maszyn i urządzeń technicznych Diagnoza maszyn i urzadzeń technicznych, dostosowwyanie do minilanych i zasadniczych wymagań bhp, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska
Kultura bezpieczeństwa Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w organizacjach, diagnoza klimatu bezpieczeństwa, oraz prace koncepcyjno-rozwojowe podnoszące kulturę BHP. dr inż. Konrad Niziołek  
dr inż. Katarzyna Boczkowska

Innowacje 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt (imię i nazwisko) 
Działania związane z oceną  
i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych 
Prace koncepcyjno-wdrożeniowe w zakresie rozwiazań innowacyjnych. Doradztwo w zakresie wdrożeń innowacyjnych. Oceny możliwości dokonywania wdrożen. Raportowanie w zakresie skuteczności dokonywanych wdrożeń innowacyjnych. Doradztwo w zakresie wpółpracy z otoczeniem dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni 
Usługa doradcza dla start-upów i małych firm w zakresie analiz rynku i wsparcia w obszarze wdrażania innowacji na rynek   Na zakres świadczonej usług składają się analizy;  alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji, konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów, obszrów ryzyk związanych z rozwojem i wdrazaniem innowacji. Efektem przeprowadzonej usługi jest raport przekazany przedsiębiorcy  dr Robert Blażlak
Usługa wsparcia start-upów oraz małych i mikro podmiotów gopspodarczych w opracowaniu oraz optymalizacji modeli biznesu  Usługa świadczona jest z wykorzytaniem takim narzędzi, jak Business Model Canvas oraz analiza 7S McKinsey’a. rezutaltem przeprowadzonej usługi jest raport przekazany przedsiębiorcy   dr Robert Blażlak 
Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz poszukiwania partnerów do realizacji prac B+R   Usługa jest realizowana jako wsparcie przedsiębiorstw w identyfikacji potencjalnych partnerów do realiacji prac badawczo – rozwojowych z grupy pracowników Politechniki Łódzkiej, jak również dostępności infrastruktury badawczej.  Dodatkowo w ramach tej usługi przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie w obszarze podejmowych decyzji z zakresu zarządznia własnością intelektualną. dr Robert Blażlak 
Doradzwo w obszarze oceny gotowości technologii do komercjalizacji  Usługa skierowana jest tak dla start-upów, jak i pracowników naukowych uczleni wyższych. Jej celem jest przeprowadzenie oceny gotowości technologii do komercjalziacji wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów jej aplikacji w gospodarce.  Dodatowo usługa może być wzbogacona usługą wstępnej wyceny technologii  dr Robert Blażlak 
Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii Usługa skierowana jest dla starta-upów jak również małych i mikro przedsiębiorstw. Wynikiem przeprowadzonej usługi będzie raport przekazany przedsiebiorcy.  dr Robert Blażlak 
Analiza potencjału przedsiębiorstwa w zakresie realizacji projektów B+R;  Efektem usługi jest raport wskazujący stan potencjału kadrowego, technicznego oraz finansowego przedsiębiortwa w odniesieniu do planowanego projektu B+R. Raport obejmuje również luki przedsiębiortwa we wszytkich 3 obszarach oraz rekomendacje rozwiązań uzupełnienia braków.  mgr Joanna Mik Wojtczak  
Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie w procesie planowania i implementacji projektów B+R  Efektem usługi jest raport z analizy i oceny ryzyka w projekcie B+R w każdej jego fazie, od planowania poprzez implementację kończąc na komercjalizacji.  mgr Joanna Mik Wojtczak  

Marketing 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt (imię i nazwisko) 
Badania wizerunku np. jednostek terytorialnych w przestrzeni publicznej  Prace koncepcyjne oraz badania pierwotne z zakresu diagnozy wizerunku rynkowego jednostki terytorialnej (np. miasta, gminy,  czy regionu)  celem opracowania dla jego władz samorządowych/rządowych, rekomendacji (postulatów) na rzecz profilowania działań promocyjnych (i “wizerunkowych”) w przyszłości  – działań, mogących wzmocnić (poprawić) dotyczczasowy obraz obszaru terytorialnego w  otoczeniu. Efektem prac koncepcyjno – badawczych jest opracowanie i komunikowanie zleceniodawcy raportu z badania (forma ustna i pisemna).  dr Mirella Barańska-Fischer 
Badania nad współkreowaniem wartości przez oferentów i nabywców Badania w zakresie kształtowania relacji rynkowych i tworzenia oferty marketingowej w ramach współpracy pomiędzy oferentami i aktywnymi nabywcami. Identyfikowanie form i zakresu dotychczasowej współpracy; oczekiwań dotyczących przyszłego współdziałania itp. Analizowanie możliwości nawiązania i/lub umacniania obustronnie korzystnej współpracy oraz rekomendowanie konkretnych rozwiązań w tym zakresie.  prof. dr hab. Agnieszka Baruk 
Opracowanie strategii e-marketingowej Przeprowadzenie analizy obecnych działań e-marketingowych przedsiębiorstwa oraz przygotowania szczegółowego planu działań w internecie, ze szczególnym uwzglednieniem najbardziej skutcznych form reklamy internetowej: SEM (marketing w wyszukiwarkach), SMM (marketing w portalach społecznościowych) oraz e-mail marketing dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni

Analiza ekonomiczna i finansowa 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Analiza ekonomiczna  
przedsiębiorstwa 
Przeprowadzenie analizy sutuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa. Ocena stanu. dr inż. Paweł Pietras 
Analiza ryzyka operacyjnego Identyfikacja, ocena, planowanie reakcji i opracowanie planu zarządzania ryzykiem operacyjnym. dr inż. Paweł Pietras 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa  
i branży 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wskazująca na mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Analiza branży i porównanie wyników przedsiębiorstwa i branży.  dr Przemysław Pomykalski 
Wycena przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych. dr Przemysław Pomykalski 

Zarządzanie projektem 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Audyt projektów Analiza stanu aktualnego projektu pod kątem harmonogramu, budżetu, zasobów ludzkich, zasobów materiałowych, ryzyka i korzyści. dr inż. Paweł Pietras 
Wsparcie przy harmonogramowaniu budżetowaniu projektów Udział przedstawiciela Katedry w spotkaniach planistycznych w zakresie harmonogramu i budżetu w tym m.in. z wykorzystaniem narzędzi IT. dr inż. Paweł Pietras 
Analiza ryzyka projektowego Identyfikacja, ocena, planowanie reakcji i opracowanie planu zarządzania ryzykiem projektowym. dr inż. Paweł Pietras

Systemy informacyjne 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Projektowanie systemów informacyjnych przedsiębiorstwa Analiza i ocena funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego oraz opracowanie rozwiązań usprawniających system informacyjny. doc. dr inż. Marek Sekieta
Analizy systemu informacyjnego Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe. Dotyczy procesów wytwórczych, logistycznych, jakościowych i biurowych.    mgr Krzysztof Koziełmgr Anna Kozieł 
Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa Badania nad efektywnością przedsiębiorstwa, w celu znalezienia alternatywy dla zysku netto jako dominującego ale przestarzałego wskaźnika, charakterystycznego szczególnie dla okresu wczesnego kapitalizmu. Badania nad metodami znajdywania punktu równowagi miedzy 6 kapitałami, z których składa się przedsiębiorstwo: rzeczowym, finansowym, strukturalnym, rynkowym, ludzkim i społecznym. Punkt równowagi określa maksymalną efektywność przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kapitału ludzkiego i społecznego w bilansie, w przeciwieństwie do zysku netto, którego maksymalizacja oznacza często marnotrawienie zasobów, nie tylko środowiska ale także ludzkich i społecznych. dr Dariusz Klimek 

Laboratoria akustyki i ergonomii 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Badania w zakresie  
hałasu i akustyki 
Badania oraz prace koncepcyjno-rozwojowe z zakresu hałasu środowiskowego, przemysłowego, komunikacyjnego i budowlanego. Pomiary akustyczne na w oparciu o normy polskie i europejskie. Projekty i koncepcje zabezpieczeń przeciwhałasowych (osłony, ekrany akustyczne). Akustyka urządzeń i elementów instalacji oceniana metodami dokładnymi. dr inż. Joanna Kopania 
Badania jakości ergonomicznej pracy i życia oraz poziomu bezpieczeństwa pracownika wraz z koncepcją ich poprawy • pomiary kosztu energetycznego pracy za pomocą miernika MWE i pulsometrów, 
• pomiary siły nacisku, pchania i ciągnięcia,  
• analizy obciążenia fizycznego pracą za pomocą metody REBA, RULA, OWAS, KIM, KIM-MHO, NIOSH, OCRA, OCRA, lista kontrolna, ART., SI, 
• analizy ergonomiczne stanowisk pracy na produkcji, w logistyce i w biurze pod kątem ryzyka wystąpienia MSD (dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego – trzeciej najczęstszej przyczyny absencji chorobowych), 
• projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy w obszarze produkcji, logistyki i w biurze, 
• audyty dostosowania przedsiębiorstwa/stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, 
• audyty dostosowania stanowisk pracy do możliwości pracowników dojrzałych. 
dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska 
dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska 

Szkolenia 

Nazwa usługi Opis usługi Kontakt 
Indywidualne szkolenie rozwoju osobistego – proces coachingowy Szkolenie jest dedykowane dla liderów zarządzających zespołami, świadomych potrzeb związanych z budowaniem, motywowaniem, kierowaniem zespołami. Przed liderami stawia się coraz większe wymagania jako kadry zarządzającej i kreującej określone postawy w zespole. Oczekuje się wysokich kompetencji nie tylko związanych z obszarem specjalności w której zespół realizuje działania, ale również w zakresie umiejętności miękkich – niezbędnych do pracy zespołowej.  Obecnie menedżerowie często pracują w zespołach bardzo różnorodnych nie tylko pod względem kompetencji, osobowości czy wieku, ale również zróżnicowanych kulturowo co często może stwarzać zupełnie nowe wyzwania dla menedżera. 
Szkolenie jest procesem trwającym, w zależności od potrzeb, od 6 do 8 miesięcy. Składa się z cyklicznych, indywidualnych spotkań z certyfikowanym trenerem. Każde spotkanie przebiega wg. ustalonego planu dostosowanego do wymagań uczestnika. 
dr inż. Agnieszka Pietras 
Wykorzystanie MS Excel w zarządzaniu Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania MS Excel do analizy danych oraz budowania narzędzie do wspomagania zarządzania. Szkolenia oferowane są na różnym poziomie zaawansowania. doc. dr inż. Marek Sekieta
Dokumentacja w systemach zarządzania jakością Szkolenie w zakresie opracowywania składowych elementów dokumentacji w systemach zarządzania jakością. doc. dr inż. Marek Sekieta
Procedury oceny zgodności wyrobów podlegających pod znakowanie znakiem CE Szkolenia oraz udział we wdrażaniu działań w zakresie systemu oceny zgodności oraz znakowania znakiem CE. doc. dr inż. Marek Sekieta
Metody i technik doskonalenia systemów produkcyjnych Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie Lean Management oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system produkcyjny. 
Ocena przygotowania do wdrożenia Lean Management (wdrażanie KAIZEN, 5S, JIT, KANBAN, TPM i innych). 
dr inż. Irena Jałmużna 
Szkolenie z zakresu wymagań systemów zarządzania jakością w oparciu o rodzinę norm ISO serii 9000 Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie systemów jakościowych. doc. dr inż. Marek Sekieta
Wymagania systemów zarządzania w oparciu o normy ISO w branży spożywczej, motoryzacyjnej, wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw. Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie branżowych systemów jakościowych. doc. dr inż. Marek Sekieta
Auditowanie systemów zarządzania jakością i środowiskowych Szkolenie oferowane dla kandydatów na auditorów wewnętrznych doc. dr inż. Marek Sekieta
Metody i technik doskonalenia systemów zarządzania jakością Szkolenie dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw rozpoczynających wdrażanie systemów jakościowych oraz przedsiębiorstw doskonalących swój system zarządzania jakością. doc. dr inż. Marek Sekieta
Mapa PŁ
Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate