• opracowuje i wdraża politykę kształcenia;  
  • organizuje realizację studiów, a także kształcenia doktorantów w zakresie przekazanym przez dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej;  
  • zarządza majątkiem i gospodarką Wydziału w zakresie powierzonym przez Rektora;  

Ponadto Dziekan odpowiada za organizację zarządzania, zarządzanie strategiczne, jakość w obszarze zarządzania Wydziałem, a w szczególności: 

  • strategię rozwoju Wydziału;  
  • finanse i ekonomikę Wydziału;  
  • audyt i kontrolę wewnętrzną;  
  • sprawy osobowe;  
  • nadzór nad internacjonalizacją Wydziału;  
  • nadzór nad promocją Wydziału;  
  • nadzór nad współpracą ze środowiskiem gospodarczo-społecznym Wydziału.