1. Informatyzacja Wydziału.
 2. Współpraca Wydziału z gospodarką w zakresie:  
  • zarządzania prawami autorskimi i własności przemysłowej; 
  • innowacji i nowych technologii; 
  • komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
  • współpracy z otoczeniem gospodarczym, parkami technologicznymi i instytucjami wsparcia biznesowego; 
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych; 
  • rozwoju przedsiębiorczości akademickiej; 
  • karier zawodowych absolwentów. 
 3. Organizacja i koordynowanie na Wydziale prac rozwojowych i usługowych.  
 4. Rankingi krajowe Uczelni w zakresie przygotowania informacji o Wydziale.
 5. Nadzór nad usługami badawczymi, ekspertyzami i certyfikacją Wydziału.  
 6. Współpraca z władzami, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju Wydziału. 
 7. Udział w pracach związanych z budową i realizacją Strategii rozwoju Wydziału, w tym opracowywanie planów współdziałania Wydziału z miastem i regionem.
 8. Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w zakresie rozwoju Wydziału.
 9. Udział w forach samorządowych oraz spotkaniach administracji w istotnych dla regionu sprawach.
 10. Współpraca z samorządami gospodarczymi i zawodowymi w zakresie rozwoju Wydziału.
 11. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska akademickiego łódzkich uczelni, szczególnie w zakresie realizacji wspólnych projektów edukacyjnych oraz naukowo-badawczych.
 12. Współpraca Wydziału z Fundacją Politechniki Łódzkiej. 
 13. Współpraca Wydziału z Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.
 14. Współpraca Wydziału z ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi Jednostkami IT: Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej, Centrum Multimedialnym Politechniki Łódzkiej, Centrum Technologii Informatycznych z jednostką wiodącą Uczelnianym Centrum Informatycznym Politechniki Łódzkiej.