1. Nadzór nad realizacją kształcenia na wydziale w zakresie organizacji, administrowania i dokumentowania przebiegu studiów.
  2. Zawieranie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach, umów w sprawie praktyk studenckich, umów z podmiotami zewnętrznymi w spawie objęcia pracy dyplomowej klauzulą poufności.
  3. Wydawanie decyzji administracyjnych w określonych w regulaminie studiów indywidualnych sprawach studentów na podstawie upoważnienia wydanego przez Rektora.
  4. Podejmowanie rozstrzygnięć w określonych w regulaminie studiów indywidualnych sprawach studentów.
  5. Podejmowanie rozstrzygnięć w innych indywidualnych sprawach studentów związanych z przebiegiem studiów.
  6. Organizację i nadzór wyjazdów studentów w ramach programów wymiany międzynarodowej studentów.
  7. Nadzór nad prowadzeniem na wydziale spraw pomocy materialnej, pozostałych stypendiów i kredytów studenckich.
  8. Podejmowanie określonych w odpowiednich przepisach szczegółowych czynności w sprawach dyscyplinarnych studentów.
  9. Sprawy studentów niepełnosprawnych studiujących na wydziale.
  10. Nadzór nad działającymi na wydziale kołami naukowymi.
  11. Współpraca z działającym na wydziale samorządem studenckim, organizacjami studenckimi.